Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie w XX w.

 • 42,00 zł 31,50 zł
 • szt.
 • Dodaj recenzję:
  • Producent: Semper
  • Waga: 0.55 kg
  • Dostępność: Mało
   Czas realizacji: 1 - 2 dni robocze
  • Autor: Jan Mironczuk
  • ISBN: 978-83-7507-181-8
  • Liczba stron: 363
  • Wymiary: B5
  • Rok wydania: 2015

  W ciągu dwóch tysięcy lat dziejów chrześcijaństwa pojawiały się w jego obrębie stanowiska odwołujące, w swojej ocenie, do wiary czystej i żywej. W zależności od kondycji Kościoła, a także uwarunkowań społecznych, politycznych i gospodarczych, stanowiska te zyskiwały określone poparcie, w efekcie czego powstawały społeczności pewnego radykalizmu religijnego, który miał na celu urzeczywistnianie wskazanej wiary czystej i żywej.

  Celem książki jest przedstawienie dziejów mniejszościowych wyznań protestanckich o charakterze ewangeliczno‐baptystycznym w regionie białostockim. Ostatnio w polskiej literaturze naukowej upowszechnia się termin protestantyzm ewangelikalny lub zamiennie przebudzeniowy czy (rzadziej) pietystyczny. Określenia te stosowane są jednak do szerszego ujęcia i odnoszą się do wszystkich protestantów podkreślających potrzebę świadomego, osobistego nawrócenia. Oczywiście niezmienne pozostają tradycyjne ewangelickie zasady: Sola scriptura, Sola fide, Sola gratia, Solus Christus, Soli Deo gloria.

  Książka dotyczy dziejów mniejszościowych wyznań protestanckich praktykujących chrzest wiary (w wieku dorosłym, poprzez zanurzenie w wodzie). W kręgu zainteresowania pozostają zatem społeczności, które dokonały reinterpretacji zastanej wykładni teologicznej i charakteryzują się dążeniem do maksymalnego dostosowania swych norm wiary do treści Biblii, zwłaszcza Nowego Testamentu (Ewangelii) i praktykujące, jako obowiązkowy obrządek, chrzest wiary ‒ poprzez zanurzenie w wodzie osoby świadomie wyznającej Jezusa Chrystusa jako swego Pana.

  Monografia przedstawia sytuację tych wyznań w kolejnych rzeczywistościach polityczno-społecznych – od czasów carskich, poprzez II RP, okres okupacji, komunizmu, po współczesność.

  Jan Mironczuk (ur. 1966 w Bielsku Podlaskim) mieszka pod Ostrołęką. Zajmuje się głównie dziejami wyznań chrześcijańskich na ziemiach polskich w XIX-XX wieku. Jest autorem pięciu książek, w tym: Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947-1989) oraz Mniejszości wyznaniowe chrześcijańskie w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim (od schyłku XVIII w. do współczesności).

  Spis treści

  Wprowadzenie

  Rozdział I
  Początki baptyzmu (do I wojny światowej)

  Towarzystwo Biblijne i powstanie baptyzmu na ziemiach polskich
  Propagator Pisma Świętego w Białymstoku (ok. 1860‐1863)
  Powstanie i działalność społeczności baptystycznych w guberni grodzieńskiej (1902‐1915)
  Podsumowanie

  Rozdział II
  Rozwój wyznań o charakterze baptystycznym w pierwszej dekadzie odrodzonej Rzeczypospolitej (1918‐1928)

  Powstanie województwa białostockiego i kształtowanie się polityki wyznaniowej II RP
  Baptyści i ewangeliczni chrześcijanie
  Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych
  Wyznania dominujące i opinia społeczna wobec rozwoju ruchu ewangelicznego
  Podsumowanie

  Rozdział III
  Początki pentekostalizmu i relacje międzywyznaniowe (1928‐1939)

  Początki pentekostalizmu na Kresach Wschodnich
  Ruch ewangeliczny na tle innych wyznań w województwie białostockim w świetle danych ewidencyjnych i statystycznych (1928‐1931)
  Powstanie ruchu zielonoświątkowego na Białostocczyźnie
  Rozwój ruchu ewangelicznego i relacje międzywyznaniowe w latach 30.
  Położenie prawno‐polityczne wyznań ewangelicznych w latach 30.
  Podsumowanie

  Rozdział IV
  Życie religijne w okresie okupacji (1939‐1944)

  W Białorusi Zachodniej (1939‐1941)
  Pod okupacją niemiecką (1941‐1944)
  Podsumowanie

  Rozdział V
  W pierwszych latach Polski Ludowej (1944‐1953)

  Sytuacja po wyzwoleniu (1944‐1945)
  Okres rozwoju... i obserwacji przez bezpieczeństwo (1946‐1950)
  Represje wobec KChWE i ZKCh (1950‐1952)
  Baptyści w okresie 1950‐1953
  Podsumowanie

  Rozdział VI
  W cieniu zjednoczenia i pod kontrolą władz PRL (1953‐1989)

  Powstanie pełnego Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego i okres jednoczenia w terenie (1953‐1956)
  Działalność w okresie odwilży (1956‐1959)
  Narastanie napięć. Powstanie zboru braci prostaczków w Malinnikach (1959‐1965)
  Sprawy kaplic i życie wewnętrzne zborów (1966‐1980)
  Kościoły w okresie schyłku komunizmu – do rozpadu zjednoczenia (1980‐1988)
  Koniec polityki wyznaniowej? (1988‐1989)
  Podsumowanie

  Rozdział VII
  Usamodzielnianie się Kościołów w III RP

  Kwestie prawne i ich stosowanie w życiu Kościołów (1989‐1999)
  Życie wewnętrzne zborów na początku XXI w.
  Podsumowanie

  Zakończenie

  Summary
  Coдержание

  Aneksy

  Kalendarium
  Ważniejsze skróty
  Wykaz źródeł i literatury
  Spis tabel
  Mapy
  Zdjęcia

  Indeks osób
  Indeks miejscowości

  Autor: Jan Mironczuk
  ISBN 978-83-7507-181-8
  format B5
  Stron: 363
  Fotografie, mapy, indeksy